Trace

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

W przypadku bardzo szczegółowego badania zachowania brokera można włączyć trace. Trace brokera dzielimy na systemowy (bardziej szczegółowy) i użytkownika. Dodatkowo możemy określić poziom logowania. Trace możemy określić na poziomie całej EG, jak również konkretnego przepływu. Aby włączyć trace należy użyć komendy mqsichangetrace

. Pierwszym argumentem komendy jest nazwa brokera. Kolejne to odpowiednie przełączniki. Ciekawsze z nich to:

  • -u lub -tokreśla, czy włączany trace użytkownika, czy systemowy
  • -eokreśla nazwę Execution Group
  • -fokreśla nazwę przepływu, jeśli chcemy włączyć trace tylko konkretnego przepływu, a nie całego EG
  • -lokreśla poziom logowania (none, normal, debug)
  • -rusuwa całą informację o zarejestrowanych informacjach trace

Następną operacją, jaką należy wykonać jest odczytanie informacji trace i zapisanie ich do pliku. Aby tego dokonać należy użyć komendy mqsireadlog . Pierwszym argumentem komendy jest nazwa brokera. Kolejne to odpowiednie przełączniki. Ciekawsze z nich to:

  • -u lub -tokreśla, czy włączany trace użytkownika, czy systemowy
  • -eokreśla nazwę Execution Group
  • -onazwa pliku, do którego zostaną zapisane informacje trace

Następnie jeśli chcemy przeanalizować te logi należy je przekonwertować do bardziej ludzkiej postaci. Aby tego dokonać należy użyć komendy mqsiformatlog . Argumenty tej komendy to:

  • -inazwa pliku wejściowego z surowymi danymi trace
  • -onazwa pliku, do którego zostaną zapisane sformatowane informacje trace

Poniżej przedstawiona jest sekwencja przykładowych operacji jakie należy wykonać aby zgrać trace użytkownika do pliku.

#włączenie trace dla przepływu Flow1 z jednoczesnym 
#wykasowaniem starszych logów 

mqsichangetrace BROKER_1 -u -e default -f "Flow1" -l debug -r

# w tym miejscu wykonujemy operacje aby aktywować przepływ Flow1


# następnie za pomocą poniższej operacji wyłączamy trace


mqsichangetrace BROKER_1 -u -e default -f "Flow1" -l none

# zapisujemy trace do pliku

mqsireadlog BROKER_1 -u -e default -f -o /tmp/flowtrace.xml

# formatujemy trace do pliku logów

mqsiformatlog -i /tmp/flowtrace.xml -o /tmp/userflowtrace.txt 

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz