CXF - Zabezpieczenie usług za pomocą WS-Security

Autor: Marcin Kasiński
23.11.2012 21:41:49 +0200

W poniższym artykule postaram się opisać konfiguracje bezpiecznej komunikacji z użyciem CXF i WS-Security. Zakładam, że czytający artykuł ma podstawową wiedzę o tym jak zbudować prostą usługę CXF oraz klienta CXF. W artykule opisane będą następujące technologie:

 • cxf
 • Spring Framework
 • WSS4J

W przykładzie poniższym klient zabezpiecza wysłane zapytanie XML poprzez jego zaszyfrowanie oraz podpisanie. Usługa CXF podczas weryfikacji sprawdza podpis i odkodowuje komunikat. W naszym przykładzie opisze konfiguracje z wykorzystaniem certyfikatów oraz UsernameToken.

Zabezpieczenie usługi

W przypadku usługi będziemy walidowali zapytanie klienta. Aby to zrobić musimy w definicji usługi zdefiniować interceptor wejściowy. Oznacza to, że przy próbie wywołania usługi usługa wywoła kod zaimplementowany w interceptorze. W naszym przypadku interceptorem będzie biblioteka WSS4J.


	<jaxws:endpoint ... >
...
	
		<jaxws:inInterceptors>

			<ref bean="RequestInterceptor" /> 

		</jaxws:inInterceptors>

<!-- 
		<jaxws:outInterceptors>
			<ref bean="ResponseInterceptor" /> 

		</jaxws:outInterceptors>
 -->
 
 
	</jaxws:endpoint>

Zabezpieczenie klienta

W przypadku klienta będziemy przed wysłaniem zapytania modyfikowali zapytanie XML o część związaną z bezpieczeństwem. Aby to zrobić musimy w definicji usługi zdefiniować interceptor wyjściowy. Oznacza to, że przy próbie wysłania zapytania klient wywoła kod zaimplementowany w interceptorze.


	<jaxws:client ...>

	...

		<jaxws:outInterceptors>
			<ref bean="RequestInterceptor" />

		</jaxws:outInterceptors>

	</jaxws:client>

Certyfikat X.509

Za pomocą certyfikatów możemy dokonać operacji szyfrowania, odszyfrowania oraz podpisywania komunikatów lub ich części. Tu skupimy się tylko i wyłącznie na konfiguracji Spring usługi i klienta. Sama konfiguracja bazy certyfikatów opisana została w innym artykule.

Zabezpieczenie usługi Certyfikat X.509

Pierwszym interceptorem jaki chce opisać będzie kod obsługujący zabezpieczenia za pomocą certyfikatów X.509. W dalszej części w interceptorze określimy jakie czynności powinny być wykonane przed uruchomieniem usługi. Poniżej znajduje się przykładowa konfiguracja interceptora wejściowego naszej usługi.


	   <bean id="RequestInterceptor" class="org.apache.cxf.ws.security.wss4j.WSS4JInInterceptor">
     <constructor-arg>
      <map>
				<entry key="action" value="Timestamp Signature Encrypt"/> 

        	<entry key="signaturePropFile" value="server_sign.properties"/>
        	<entry key="decryptionPropFile" value="server_sign.properties"/>
			 	<entry key="passwordCallbackClass" value="mkcallbackpackage.ServiceKeystorePasswordCallback"/>
			</map>
     </constructor-arg>
   </bean>
	 

Ważniejsze parametry interceptora usługi:

ParametrOpis
actionakcja, jaka będzie wykonywana podczas wymiany komunikacji pomiędzy klientem, a serwerem, np, Timestamp Signature Encrypt . W naszym przykładzie użyjemy wszystkich akcji jednocześnie
signaturePropFileplik opisujący parametry bezpieczeństwa związane z podpisywaniem komunikatów
decryptionPropFileplik opisujący parametry bezpieczeństwa związane z odszyfrowaniem komunikatów
passwordCallbackClassklasa pozwalająca na dynamiczne pobranie hasła dla danego użytkownika

Klasa do obsługi passwordCallback może pobierać hasła z różnych dowolnych repozytoriów, DB, LDAP, plik itp. W naszej przykładowej klasie hasło ustawimy manualnie bezpośrednio w klasie.


package mkcallbackpackage;

import java.io.IOException;
import javax.security.auth.callback.Callback;
import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
import javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;
import org.apache.ws.security.WSPasswordCallback;

public class ServiceKeystorePasswordCallback implements CallbackHandler {
	public void handle(Callback[] callbacks) throws IOException,
			UnsupportedCallbackException {
		for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {
			WSPasswordCallback pc = (WSPasswordCallback) callbacks[0];

			int usage = pc.getUsage();

			if (usage == WSPasswordCallback.USERNAME_TOKEN) {

				if (pc.getIdentifier().equals("myuser"))
					pc.setPassword("mypassword");

			} else {
				if ((usage != WSPasswordCallback.SIGNATURE)
						&& (usage != WSPasswordCallback.DECRYPT))
					continue;
	//			System.out.println("pc.getIdentifier() " + pc.getIdentifier());
				pc.setPassword("passwordserverjks");
			}
		}
	}
}

Przykładowy plik konfiguracyjny serwisu znajduje się poniżej. Opisuje on podstawowe parametry bazy kluczy używane przy komunikacji.

org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.type=jks
org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.password=passwordserverjks
org.apache.ws.security.crypto.merlin.file=itzone.jks

Zabezpieczenie klienta Certyfikat X.509

Po stronie klienta musimy w naszym interceptorze wyjściowym ustawić parametry opisujące nasze zapytanie WS-Security


	   <bean id="RequestInterceptor" class="org.apache.cxf.ws.security.wss4j.WSS4JOutInterceptor">
     <constructor-arg>
      <map>
      <!--        <entry key="action" value="Timestamp Signature Encrypt"/> -->
      
        <entry key="action" value="Timestamp Signature Encrypt"/>
       <entry key="user" value="client" />

        <entry key="signaturePropFile" value="client_sign.properties"/>
        <entry key="encryptionPropFile" value="client_encrypt.properties"/>

        <entry key="encryptionUser" value="server cert" /> 


       	<entry key="signatureKeyIdentifier" value="DirectReference"/>
				<entry key="signatureParts" value="{Element}{http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd}Timestamp;{Element}{http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Body"/>

<!--      <entry key="encryptionParts" value="{Element}{http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#}Signature;{Content}{http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/}Body"/> -->
				<entry key="encryptionParts" value="{Element}{http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#}Signature;{Content}{Null}arg0"/>


        <entry key="encryptionSymAlgorithm" value="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/>
      
			 	<entry key="passwordCallbackClass" value="mkcallbackpackage.ServiceKeystorePasswordCallback"/>

			</map>
     </constructor-arg>
   </bean>
	

Ważniejsze parametry interceptora klienta:

ParametrOpis
actionakcja, jaka będzie wykonywana podczas wymiany komunikacji pomiędzy klientem, a serwerem, np, Timestamp Signature Encrypt . W naszym przykładzie użyjemy wszystkich akcji jednocześnie
useralias wykorzystywanego z bazy klucza
signaturePropFileplik opisujący parametry bezpieczeństwa związane z podpisywaniem komunikatów
encryptionPropFileplik opisujący parametry bezpieczeństwa związane z zaszyfrowaniem komunikatów
encryptionUseralis klucza, którym nastąpi zaszyfrowanie komunikatu
signatureKeyIdentifierSposób przekazania certyfikatu klienta do serwera.W naszym przypadku cały certyfikat będzie wysłąny w komunikacie
signaturePartsczęść komunikatu jaka będzie podpisana
encryptionPartsczęść komunikatu jaka będzie podpisana. Wnaszym przypadku będzie to podpis i zawartość taga "arg0"
encryptionSymAlgorithmalgorytm szyfrowania komunikatu
passwordCallbackClassklasa pozwalająca na dynamiczne pobranie hasła dla danego użytkownika

Klasa do obsługi passwordCallback może pobierać hasła z różnych dowolnych repozytoriów, DB, LDAP, plik itp. W naszej przykładowej klasie hasło ustawimy manualnie bezpośrednio w klasie. Klasa ta prawie dokładnie wygląda tak samo jak klasa serwisu. Różnią się one tylko i wyłącznie hasłem generowanym w klasie.

package mkcallbackpackage;

import java.io.IOException;
import javax.security.auth.callback.Callback;
import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
import javax.security.auth.callback.UnsupportedCallbackException;
import org.apache.ws.security.WSPasswordCallback;

public class ServiceKeystorePasswordCallback implements CallbackHandler {
	public void handle(Callback[] callbacks) throws IOException,
			UnsupportedCallbackException {
		for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {
			WSPasswordCallback pc = (WSPasswordCallback) callbacks[0];

			int usage = pc.getUsage();

			if (usage == WSPasswordCallback.USERNAME_TOKEN) {
				if (pc.getIdentifier().equals("myuser"))
					pc.setPassword("mypassword");
			} else {
				if ((usage != WSPasswordCallback.SIGNATURE)
						&& (usage != WSPasswordCallback.DECRYPT))
					continue;
				System.out.println("pc.getIdentifier() " + pc.getIdentifier());
				pc.setPassword("passwordjks");
			}
		}
	}
}

Przykładowy plik konfiguracyjny klienta znajduje się poniżej. Opisuje on podstawowe parametry bazy kluczy używane przy komunikacji analogicznie , jak to ma miejsce w konfiguracji serwisu.

org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.type=jks
org.apache.ws.security.crypto.merlin.keystore.password=passwordjks
org.apache.ws.security.crypto.merlin.file=in/client.jks

Poniżej zapytanie wygenerowane z naszej przykładowej aplikacji klienckiej.


POST /HelloImplWeb/services/HelloMgrImplPort HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Accept: */*
Authorization: Basic dG9tY2F0OnRvbWNhdA==
SOAPAction: "urn:Hello"
User-Agent: Apache CXF 2.7.0
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Host: 127.0.0.1:9091
Connection: keep-alive
Transfer-Encoding: chunked

ff9
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
   <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soap:mustUnderstand="1">
     <xenc:EncryptedKey xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" Id="EK-51CD693A50FB309D8A13543728589124">
      <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-1_5"/>
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <wsse:SecurityTokenReference>
         <ds:X509Data>
           <ds:X509IssuerSerial>
            <ds:X509IssuerName>CN=tomcat server,OU=IT,O=IT Zone,L=WAW,C=PL</ds:X509IssuerName>
            <ds:X509SerialNumber>1338233808</ds:X509SerialNumber>
           </ds:X509IssuerSerial>
         </ds:X509Data>
        </wsse:SecurityTokenReference>
      </ds:KeyInfo>
      <xenc:CipherData>
        <xenc:CipherValue>FbpuQnusITNFpPlPzzm9LkMsZBnJvUErVgCY34KTo47gNbpr4L7LfFdftABOe5jmxf1hSMLu7wtfOFLg5o0ovzpFgrHfQc3rUExcy+8SA5mAIqFamySDVGYOfN4v4BXSV540ZZhGqa2E6n5RIX4474cemfuKhfIuYXae+BfxJI8=</xenc:CipherValue>
      </xenc:CipherData>
      <xenc:ReferenceList>
        <xenc:DataReference URI="#ED-4"/>
        <xenc:DataReference URI="#ED-5"/>
      </xenc:ReferenceList>
     </xenc:EncryptedKey>
     <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:Id="X509-51CD693A50FB309D8A13543728587241">MIIB8zCCAVygAwIBAgIEUK83NTANBgkqhkiG9w0BAQUFADA+MQswCQYDVQQGEwJQTDEMMAoGA1UEBxMDV0FXMRAwDgYDVQQKEwdJVCBab25lMQ8wDQYDVQQDEwZjbGllbnQwHhcNMTIxMTIzMDg0MzMzWhcNMTMxMTIzMDg0MzMzWjA+MQswCQYDVQQGEwJQTDEMMAoGA1UEBxMDV0FXMRAwDgYDVQQKEwdJVCBab25lMQ8wDQYDVQQDEwZjbGllbnQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJKfyNhu0yTeu3gw8jBdqNx6CXvnpQFZt9gswwGq6ZLjXZqZKZhT+zDgK/XDJh+nLxdVTPXLlIfHKl9miHU+jjSUVRYrsGMqw3ajmJxR7ulrH7SjFzpX/xnk/gtnWKAXdUYCZMH/laubZ+ipCMfxXpLYDDRCI1YIT5sdziUg60APAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAOv0W0oS/L3O3DXimGYb0Ar4D28Br2tNC6kuqj1PvjEq5FUKOreaGuek8MC/DaFtNURZIMD1F3dPQC2VHavOPzfnwiqyuvxVKThBZzWz+36KhedsMgBBvnmZ9X7Lr8AKgpmSz0J+Vpxne+SoXzT3LegXuNjI0Em1tMie5DBEOwXU=</wsse:BinarySecurityToken>
     <xenc:EncryptedData xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" Id="ED-4" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Element">
      <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/>
      <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <wsse:SecurityTokenReference xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsse11="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" wsse11:TokenType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-soap-message-security-1.1#EncryptedKey">
         <wsse:Reference URI="#EK-51CD693A50FB309D8A13543728589124"/>
        </wsse:SecurityTokenReference>
      </ds:KeyInfo>
      <xenc:CipherData>
        <xenc:CipherValue>/HuA5GT3X+lEYboPwtyTMD/U+LEaYQhqDef/QGsSC6gXm0el0C51/vRASpfz+aQIvk0oIHsMTE31jpW3ajqHAOVtvCPq53f/lD1MRceSmMLX+yQ6sfXovK+bt7rGhGPuiWtFXSHYGnpOGcABNP9tJ9ir+jof5R4GthPHmFgFc7c1W7dmUaQWAgvftF1WSAJdUkkEP5BmYM8MvdupH9SKvKakox/qLPr8qX2YnXR2DkuvxblfGV9GitFPBfCYZm0Eb/LcNzIqjV+hgPuOKiwQlEHfhlrffPw5tiFB6ENLA+4Pw17dJD6V40Mpuh99l4ULPIDtdbzHUe0Ui/GrR9PXFoFoAEgfKP7CmkXZU7Hhi44Q3Utv7jiL6rAY7CPQI7sctnBJ2RIQSnmfobDsSbMCTJ2tjXib60wM9zXMiF3JOO7m4Ai41unsEUg41Zv7rrpL2+jd+dkLxbduL672YgcN1UuJXJpNr5ECiX9cr7qYyCxTFGW+/8VhP9RisAFv5xQJ5bQ2e2VTdbBlEa1sIGsAjOWs+CAwKiZydT+CvZUIV9xLVAmlQuK1ewuTmhamjXat7frXm8fF+4XP+jQ1bFBoU5f4evtyVZZSkb8bihfOlKZUMiWMHY32hDRqZyeOqmpwXRlgQO7xwvn99jx5wRFrOcsQfU8vb/JjjsGPEalBp7nTIRnpl3yB4Qa9MwzAW+RVfk1MXpKHtyQIzV0zJ4AYsuhZRxZ6H7nbr0wjBRqriiUYaKAIoGVVPiT2r3oDlfooEtfFO9GdEFh/SerLapT/VtRych1l0LmlWEnBNNWRflDaw7gla5aovU1B60/L30DyHnEHZ/yr0c1Hw70hF2aKm4OjsY3JQrE0is9GzS8whFtlVrnYr8TyoYtOSbIZPuqp3qxEn/oBnlLOPGSr5yF18tBVraiCd4HcFi4m2w3pU7k2zKS9DB1SC8se5iHSbkYSqAIqzt5gW53njVUL6EJj9Bo/9+hDJSe579QcNhtUKD4fFkz+s54TIBASRmtIjRgnwEMkYI1PBkqgLpgNzT4VLnei9nPOH4MyzTF0bAH1tyemo+3k8vmksOkKKfpwL1J2kE0jW2NIjXuF6DlVJMUWSXnLIRbXisUI7OoCTVhrO4B6h/rn7P28V8K3trvL1ZTRVeRXv43NomB1W8MNbnU2W3yR+Or1KUVaG/oCGo+p5/N26f
9ca
4yXDmcS10eCnJ5ygxfcRW13SJFN/Q7djHBAGqL1mxOK6GVffsHAcdySi2xsf3DGMqjyKmMrhi/6pgW90mGdwZqAk7FIo65pv8Zta9abguqHVrCgRcvgxHBfyW5HVvFVQc1OUH3pKJk8MUF2EFZ0x2H6XiOVAUR5Pj70xKlDDIFEKj2NrcIsuyn2KGDU2ystyDZdEN8J3btLk2CHVohL8SYXJ3oiXaLQV1lu+dDU0f3v7HDWbJdX3BCB3RlYf8i3QnibJ7lS8pA6bzltF6KlOKGT8J9VEfLxd727axZtGKQ8KSg0TL51P0aNc4/Mg1ryPdpLdhkAH8ocC3ZwcZPxefCA1YztINumGANImDV+KiNNcuYIayvROwiEw8o69s/22kdC0L0Oy5Zfab8mEKqoIdIVGHXmkrgW4QNDIhgolO30hYGK5Ytaryak3UzYyEux5GIk6kyhWmHN1ScQn23aWZzUBqPMq0subN+uBPXp1eQZlcDK3jAH/RMAZzkoLJyfYk3p9BgRUqBwoNOV79r04RfRjzwbPbojbvxg8g8sV6r0/fUfpygCvLVCoE64KPlQW0c8kJy7ECZdM/fHwSdpMQAbHFKgGW9snpNp10rbluVC2qluZhkwQxGG+mZ2PsTwosl7ih9g5K7CD4xeyZoIW9yohWFxy5uQUUliYyXf2Ql4aDAEzpV1Pxsybsi7C25+gG/o20cqMKCxMgYbHmvmNWsvCIpl3uDblPgVsSRsxF/5/pdW4eoz0akC7/6TLGtg6ezCnZO8zmQe7V2+b72/us99Z2LrCEO3G0j4N2tiFppxTq4dv5QX/SQRLMFubTNoW6TVlAbPIuXA6eOLsX0/JRYhDCH6v1Y/IzHvUQlnZaiZGAGLci83uYyKoJMWNPGl/oojy2kyN2tLLHN+Zgu7YhX5dZgJYdJg7xwC/DZjHOR07TVZ9J47Z8KZWP5pnQU2e68ye6/D8lYXAt1LkjE9yOJ39TJHxfTd6dMDuxhsK1/5zdZFO7COQKU+awsTkWVQ1Ttlev910Odierc0hEU4ddlHwtH2fWpeZegUO6D4I6yGlDo+4jI93IA8H4ATpO8Z9WwwOtk8ftuiCY8p+Now7ZZS5aXmphPFCqqxDOeLuAHupdHLd0FFTqdvK+/aTWWoUmt/Apr1vI17j2kybYuJjJMM3x/9i9Euenuw/8q3MZWVwbsThoEDxgchlLyxqELNIEwEpDs4H6KVJ9FHYbmy1nUyBVLzcjUGffD1P0IAYTBplu6td3e</xenc:CipherValue>
      </xenc:CipherData>
     </xenc:EncryptedData>
     <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-1">
      <wsu:Created>2012-12-01T14:40:58.708Z</wsu:Created>
      <wsu:Expires>2012-12-01T14:45:58.708Z</wsu:Expires>
     </wsu:Timestamp>
   </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="id-2">
   <ns2:hello xmlns:ns2="http://mkpackage/">
     <arg0>
      <xenc:EncryptedData xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" Id="ED-5" Type="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#Content">
        <xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#tripledes-cbc"/>
        <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
         <wsse:SecurityTokenReference xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsse11="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" wsse11:TokenType="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-soap-message-security-1.1#EncryptedKey">
           <wsse:Reference URI="#EK-51CD693A50FB309D8A13543728589124"/>
         </wsse:SecurityTokenReference>
        </ds:KeyInfo>
        <xenc:CipherData>
         <xenc:CipherValue>1B9FOfzawZJ5XzTh49RyWQ==</xenc:CipherValue>
        </xenc:CipherData>
      </xenc:EncryptedData>
     </arg0>
   </ns2:hello>
  </soap:Body></soap:Envelope>0


UsernameToken

W przypadku zabezpeiczenia UsernameToken od strony serwerowej weryfikujemy login i hasło podane przez wywołującego usługę. Jest to dość prostę zabezpeiczenie i nie zapewnia zbyt dużego poziomu bezpieceństwa.

Zabezpieczenie usługi UsernameToken

	<bean id="RequestInterceptor" class="org.apache.cxf.ws.security.wss4j.WSS4JInInterceptor">
		<constructor-arg>
			<map>

				<entry key="action" value="UsernameToken Timestamp" />

				<!-- <entry key="passwordType" value="PasswordText" /> -->
				<entry key="passwordType" value="PasswordDigest" />

				<entry key="passwordCallbackClass" value="mkcallbackpackage.ServiceKeystorePasswordCallback" />

			</map>
		</constructor-arg>
	</bean>

Zabezpieczenie klienta UsernameToken

	<bean id="RequestInterceptor" class="org.apache.cxf.ws.security.wss4j.WSS4JOutInterceptor">
		<constructor-arg>
			<map>

				<entry key="action" value="UsernameToken Timestamp" />
			
				<entry key="user" value="myuser" />

				<!-- <entry key="passwordType" value="PasswordText" /> -->
				<entry key="passwordType" value="PasswordDigest" />

				<entry key="passwordCallbackClass" value="mkcallbackpackage.ServiceKeystorePasswordCallback" />

			</map>
		</constructor-arg>
	</bean>

Poniżej zapytanie wygenerowane z naszej przykładowej aplikacji klienckiej.


POST /HelloImplWeb/services/HelloMgrImplPort HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=UTF-8
Accept: */*
Authorization: Basic dG9tY2F0OnRvbWNhdA==
SOAPAction: "urn:Hello"
User-Agent: Apache CXF 2.7.0
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Host: 127.0.0.1:9091
Connection: keep-alive
Content-Length: 1077

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Header>
   <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" soap:mustUnderstand="1">
     <wsu:Timestamp wsu:Id="TS-2">
      <wsu:Created>2012-11-23T20:39:40.777Z</wsu:Created>
      <wsu:Expires>2012-11-23T20:44:40.777Z</wsu:Expires>
     </wsu:Timestamp>
     <wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-1">
      <wsse:Username>myuser</wsse:Username>
      <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordDigest">DSeFawMsrfgzLTguI1BB7udU1xU=</wsse:Password>
      <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary">8fh3c+hrfP7Xh4qE7UYeHQ==</wsse:Nonce>
      <wsu:Created>2012-11-23T20:39:40.777Z</wsu:Created>
     </wsse:UsernameToken>
   </wsse:Security>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
   <ns2:hello xmlns:ns2="http://mkpackage/">
     <arg0>Marcin</arg0>
   </ns2:hello>
  </soap:Body></soap:Envelope>


powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

firma 24

<a href="https://ogloszeniaswietokrzyskie.pl/firmy">firma 24</a>|

ihugu 2023-03-20 09:05:02

własna firma

<a href="https://zachodniopomorskieogloszenia.pl/firmy">własna firma</a>|

idotip 2023-03-17 19:20:24

jaki hosting na bloga

<a href="https://dobry-serwer.ovh">jaki hosting na bloga</a>

oheco 2023-03-04 17:59:44

serwer co to

<a href="https://tani-serwer.ovh">serwer co to</a>

ifygys 2022-11-02 18:24:34

http://informacjesosnowiec.pl/kategoria/Profilaktyka

Informacje Sosnowiec <a href="http://informacjesosnowiec.pl/kategoria/Profilaktyka">http://informacjesosnowiec.pl/kategoria/Profilaktyka</a>

afomuh 2022-10-15 19:27:59

chirurg

<a href="https://bliskilekarz.pl/chirurg">chirurg</a>

ecigohone 2022-04-23 03:12:09

Dodaj Komentarz