Instalacja Oracle

Autor: Marcin Kasiński
21.01.2011 13:24:00 +0200

W tej części postaram sie wyjaśnic krok po kroku proces instalacji Oracle. poniższy proces był przeprowadzany w systemie Red Hat 9 z bazą danych Oracle 9i. (9.2.0). Stworzenie użytkownika oracle po zalogowaniu się jako użytkownik root.

groupadd dba
useradd -G dba oracle
passwd oracle

Stworzenie katalogu na potrzeby bazy danych Dla przykładu przy instalacji bazy w katalogu /opt/ora9:

mkdir -p /opt/ora9/product/9.2
mkdir /var/opt/oracle
chown oracle.dba /var/opt/oracle
chown -R oracle.dba /opt/ora9

Instalacja dodatkowych bibliotek:

compat-gcc-7.3-2.96.118.i386.rpm
compat-libgcj-7.3-2.96.118.i386.rpm
compat-libgcj-devel-7.3-2.96.118.i386.rpm
nss_db-compat-2.2-20.i386.rpm

Ustawienie parametrów jądra: W pliku /etc/sysctl.conf należy wprowadzić linie:

kernel.shmmax = 536870912
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 2097152
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.file-max = 65536
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

W pliku /etc/security/limits.conf należy wprowadzić linie:

oracle soft nofile 65536
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384

Jeśli jest to możliwe należy zrestartować serwer. Jeśli nie ma takiej możliwości należy zmiany te wprowadzić online:

echo 250 32000 100 128 > /proc/sys/kernel/sem
echo 536870912 > /proc/sys/kernel/shmmax
echo 4096 > /proc/sys/kernel/shmmni
echo 2097152 > /proc/sys/kernel/shmall
echo 65536 > /proc/sys/fs/file-max
echo 1024 65000 > /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

Po zalogowaniu się jako użytkownik oracle należy ustawić odpowiednie zmienne środowiskowe np. poprzez umieszczenie ich w pliku ~/.bashrc:

export ORACLE_BASE=/opt/ora9
export ORACLE_HOME=/opt/ora9/product/9.2
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin:$PATH
export ORACLE_OWNER=oracle
export ORACLE_SID=ora9i
export ORACLE_TERM=vt100
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1
export THREADS_FLAG=native
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/ora9/product/9.2/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/opt/ora9/product/9.2/bin:$PATHv
export NLS_LANG='croatian_croatia.ee8iso8859p2'

Następnie jako użytkownik oracle uruchamiamy X oraz plik /mnt/cdrom/install/linux/runInstaller. Podczas instalacji zostaniemy poproszeni o podanie pewnych informacji, które ze względu na swoja prostotę nie będę tu opisywał. Ważne jest, iż podczas operacji linkowania pojawia się dwa błędy. Pierwszy błąd będzie informował o problemie z plikiem ins_oemagent.mk. Błąd ten ignorujemy, ponieważ zostanie on poprawiony póżniej. Drugi błąd będzie dotyczył pliku $ORACLE_HOME/ctx/lib/ins_ctx.mk". Kiedy pojawi się drugi problem należy w nowej konsoli wykonać komendę:

cd $ORACLE_HOME/install
tail make.log

Prawie na samym końcu tego pliku powinna znależć się linia:

gcc -o ctxhx -L/opt/ora9/product/9.2/ctx/lib/ -L/opt/ora9/product/9.2/lib/
-L/opt/ora9/product/9.2/lib/stubs/ /opt/ora9/product/9.2/ctx/lib/ctxhx.o
-L/opt/ora9/product/9.2/ctx/lib/ -lm -lsc_ca -lsc_fa -lsc_ex -lsc_da -lsc_ut
-lsc_ch -lsc_fi -lctxhx -lc -Wl,-rpath,/opt/ora9/product/9.2/ctx/lib -lnls9
-lcore9 -lnls9 -lcore9 -lnls9 -lxml9 -lcore9 -lunls9 -lnls9

Należy skopiować ta linie, dodać na jej końcu -ldl , a następnie przejść do katalogu $ORACLE_HOME/bin oraz uruchomić ta poprawiona komendę. Teraz po wykonaniu tej instrukcji ignorujemy ten błąd. Po zakończeniu instalacji należy wykonać poniższe komendy:

cd $ORACLE_HOME/network/lib
make -f ins_net_client.mk install

Następnie należy wyedytować plik $ORACLE_HOME/ctx/lib/ins_ctx.mk oraz zamienić w nim tekst

ctxhx: $(CTXHXOBJ)
$(LINK) $(CTXHXOBJ) $(INSO_LINK)

na

ctxhx: $(CTXHXOBJ)
$(LINK) -ldl $(CTXHXOBJ) $(INSO_LINK)

Następnie wykonujemy komendę:

$ make -f $ORACLE_HOME/ctx/lib/ins_ctx.mk install

Teraz możemy uruchomić agentów poleceniem:

$ /opt/ora9/product/9.2/bin/agentctl start

Następnie ustawiamy dodatkowe zmienne środowiskowe

export ORACLE_BASE=/home1/orahome
export ORACLE_HOME=/home1/orahome/ora92
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/Apache/Apache/bin:$PATH
export ORACLE_OWNER=oracle
export ORACLE_SID=ora9i
export ORACLE_TERM=vt100
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1
export THREADS_FLAG=native
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/ora9/product/9.2/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export PATH=/opt/ora9/product/9.2/bin:$PATH
export ORA_NLS33=$ORACLE_HOME/ocommon/nls/admin/data

Następnie należy przejść do katalogu $ORACLE_HOME/bin i wyedytować skrypt dbca. W nim zmienną środowiskową JRE_HOME należy ustawić na wersje JDK 1.3 lub 1.4. Po tych czynnościach należy uruchomić skrypt ./dbca. Celem uruchomienia instancji należy zalogować się na prawach sysdba poleceniem: sqlplus 'sys/passwd as sysdba' a następnie wykonać polecenie:

create spfile from pfile='fullpathofthe<init>.ora';

gdzie:

  • fullpathofthe<init>.orapełna ścieżka do pliku <init>.ora stworzonego narzędziem dbca.

Następnie wykonujemy:


shutdown immediate;
startup;

powrót
Zachęcam do przedstawienia swoich uwag i opinii w polu komentarzy.

Komentarze

Dodaj Komentarz